پرداخت الکترونیکی حق الزحمه عوامل اجرایی انتخابات

برگزاری انتخابات الکترونیک
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
038-31343600

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت