اعطای تابعیت و تعین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
038-31343600