صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان

سایر
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
038-31343600

مشخصات خدمت

این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.


نظرسنجی در مورد این خدمت

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.

دسترسی به خدمت