پیام

 

معرفی خدمات الکترونیک

عنوان خدمت کلان عنوان زیر خدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت شناسنامه خدمت لینک صفحه درخواست خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
سازمان های مردم نهاد
صدورمجوزپروانه تاسیس سمن استان الکترونیک

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

      (31344301)
تطبیق پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد الکترونیک  

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

      (31344301)
نظارت بر مجامع عمومي و اعلام به ثبت شرکتها الکترونیک    

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

      (31344301)
تمدید وضعيت سازمانهاي مردم نهاد الکترونیک  

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

      (31344301)
ارتقای وضعیت سازمان های مردم نهاد الکترونیک  

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

      (31344301)
ارائه گزارش عملکرد سازمانهاي مردم نهاد الکترونیک    

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

      (31344301)
درخواست تکمیل اطلاعات پرونده سازمان های مردم نهاد الکترونیک  

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

      (31344301)
رسيدگي به شکايات از سازمانهاي مردم نهاد الکترونیک  

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

      (31344301)
نظارت بر عملکرد فعالیت سازمان های مردم نهاد و مجامع عمومی آن ها الکترونیک  

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

      (31344301)
تخلفات اداری
رسيدگی به درخواست های تخلفات اداری در سطح استانداری نیمه الکترونیک     ندارد     هیات تخلفات اداری کارکنان  (31343709)
رسيدگی به تخلفات دهياران ، شهرداران نیمه الکترونیک     ندارد     هیات تخلفات اداری کارکنان  (31343709)
تجدید نظر تخلفات اداری نیمه الکترونیک     ندارد     هیات تخلفات اداری کارکنان  (31343709)
انتخابات
اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رأی استانی الکترونیک   دفتر امورسیاسی، انتخابات (31344110)
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده نیمه الکترونیک   ندارد دفتر امورسیاسی، انتخابات (31344110)
اخذ رأی و احراز هویت رأی دهندگان نیمه الکترونیک   ندارد دفتر امورسیاسی، انتخابات (31344110)
اعلام نتایج انتخابات نیمه الکترونیک   ندارد دفتر امورسیاسی، انتخابات (31344110)
رسیدگی به شکایات انتخابات الکترونیک   دفتر امورسیاسی، انتخابات (31344110)
شورای اسلامی شهر و روستا
رسيدگي به موارد تخلف از قانون شوراها (تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون شوراها) الکترونیک   دفتر امور شهری وشوراها(31345210)
صدور مجوز اجرای مقررات ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری غیر الکترونیک   ندارد   دفتر امور شهری وشوراها(31345210)
رسیدگی به شکایات در خصوص موارد تخلف از قانون شوراها غیر الکترونیک   ندارد     دفتر امور شهری وشوراها(31345210)
احزاب و تشکل های سیاسی
صدور پروانه فعاليت تشكلهای مشمول قانون فعاليت احزاب و جمعيتها الکترونیک   دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (31344113)
صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سياسی در سطح استان  الکترونیک     دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (31344113)
صدور مجوز تاسیس شعبه احزاب در سطح استان الکترونیک     دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (31344113)
نظارت بر مجامع عمومی ساليانه احزاب و تشکلهای سياسی الکترونیک     دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (31344113)
ائتلاف احزاب (جبهه) الکترونیک     دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (31344113)
رسيدگی به شکايات از احزاب و تشکلهای سياسی الکترونیک     دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (31344113)
صدور مجوز راهپيمايی الکترونیک     دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (31344113)
صدور مجوز برگزاری تجمعات و مراسم در مکان مسقف الکترونیک     دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (31344113)
رسیدگی به شکایات
رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی الکترونیک اداره کل بازرسی
(31342501)
رسیدگی به شکایات انتخابات الکترونیک   اداره کل بازرسی
​(31342501)
سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی
درخواست صدور پروانه ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی نیمه الکترونیک   ندارد دفترامورامنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجران
 (31344201)
درخواست اعطای تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی نیمه الکترونیک   ندارد دفترامورامنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجران
(31344201)
تقسیمات کشوری
درخواست رسيدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری     ندارد   دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری (31344101)
گزینش
رسیدگی به شکایات گزینش غیر الکترونیک   ندارد هسته گزینش (31342600)